ms-keramik

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Internetového obchodu www.ms-keramik.com

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

- Komu: ms-keramik s.r.o., SNP 618/135, Polomka 976 66, Slovenská republika

- Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* :

- Dátum objednania/dátum prijatia*:

- Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov*:

- Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov*:

V prípade ak si želáte zaslať peniaze na bankový účet uveďte jeho číslo:

- Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

.......................................

- Dátum:

* Nehodiace sa prečiarknite.


ms-keramik